Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden Udo Camp BV.
Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op overeenkomsten gesloten met Udo Camp BV.

Artikel 1: Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Udo Camp BV gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Udo Camp BV of overeenkomsten gesloten met Udo Camp BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 3: Persoonsgegevens
Udo Camp BV zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Onze klantenservice bevat een privacy statement en Udo Camp BV neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels- en wetgeving in acht.

Artikel 4: Prijzen
De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Bezorgkosten en afhandelingskosten zijn niet inbegrepen in de getoonde prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld of wordt tijdens de bestelling kenbaar gemaakt. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, betaald de koper de prijs voor het product op het moment van de bestelling. De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Artikelen die meer dan 50% afgeprijsd zijn kunnen alleen geruild worden tegen een tegoedbon of een ander item van dezelfde prijsklasse.

Artikel 5: Betaling
Betaling geschiedt per iDEAL of AfterPay of op nader op de website uiteengezette voorwaarden. Deze betalingen kunnen op de volgende manieren worden voltooid:
iDEAL: Na ontvangst van autorisatie door de gekozen bank worden de goederen verzonden
AfterPay*: Na ontvangst van autorisatie door AfterPay worden de goederen verzonden
* U kunt bij Udo Camp BV betalen met een digitale acceptgiro tot een bedrag van €100 als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van €200.

Artikel 6: Levering
De door Udo Camp BV opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten betaald en gereed zijn voor verzending. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
Udo Camp BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om moverende redenen te weigeren.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper Udo Camp BV daarvan binnen 8 dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Udo Camp BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Udo Camp BV te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van Udo Camp BV.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
Niet betaalde goederen blijven eigendom van Udo Camp BV. Deze mogen door besteller niet vervreemdt, gebruikt of anderszins beschadigd worden en dienen verzekerd te worden tegen alle van buiten komende onheilen. Niet betaalde goederen kunnen door Udo Camp BV opgeëist worden als borgstelling voor betaling onverminderd het recht van Udo Camp BV om alle kosten hiervoor genoemd op opdrachtgever te verhalen. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending op de koper over.

Artikel 9: Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Udo Camp BV dan wel tussen Udo Camp BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Udo Camp BV, is Udo Camp BV niet aansprakelijk.

Artikel 10: Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Udo Camp BV ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Udo Camp BV gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Udo Camp BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Udo Camp BV geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Udo Camp BV garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 12: Garantie
Voor door Udo Camp BV gefabriceerde  producten geldt een garantie termijn van 36 maanden (3 jaar) mits onderhouden conform de in de gebruiksaanwijzing vermelde omschrijving. Voor het dak-hefsysteem geldt een garantie van 120 maanden (10 jaar) mits onderhouden conform de in de gebruiksaanwijzing vermelde omschrijving.
Voor de overige producten, zijnde de producten die niet door Udo Camp BV zijn geproduceerd (met uitzondering van enkele specifiek genoemde artikelen vermeld in de garantie omschrijving), zoals gascomfort, koelkist, waterpomp, keukensteun, opstapje, accu’s, druppellader, omvormer en dergelijke gelden uitsluitend de garantievoorwaarden, zoals die door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld, en/of volgens de Nederlandse Wetgeving van toepassing is.

Garantie Omschrijving
Garantie iCamp
Op de iCamp geldt een garantietermijn van 36 maanden (3 jaar). Dit betreft:
Het gehele onderstel van de iCamp (ALKO), banden en velgen, remsysteem, de bak-opbouw waar de plaatwerk panelen op bevestigd zitten, de binnen-panelen (keuken- en zitgedeelte).
De plaatwerk panelen rondom, inclusief dak, de keuken met geleidingssysteem, de kussens met bekleding, de elektrische installatie, (niet zijnde de accu’s en druppellader en omvormer).
Tentdoek met ritssluitingen.
De garantie is 100% van toepassing indien de iCamp conform de onderhoudsbepalingen wordt onderhouden.

Garantie hefdaksysteem
Op het hefdaksysteem geldt een garantie van 120 maanden (10 jaar).
Dit geldt voor de kolommen, wormwiel-omvormer, motor, spindel-systeem, synchroonloop-computer en specifieke bekabeling van het hefdaksysteem.
De garantie is 100% van toepassing indien de iCamp conform de onderhoudsbepalingen wordt onderhouden.

Garantie overige producten
Onder overige producten vallen alle geleverde producten die standaard met de iCamp zijn geleverd. Het betreft hier onder meer de volgende zaken:
gascomfort, koelkist, waterpomp, accu’s, druppellader accu’s, stroom omvormer, keukensteun, lampjes, opstapje.

Voor de omschreven overige producten geldt een garantietermijn van 12 maanden.
Indien garantie van toepassing is dient het garantie onderdeel, wat vervangen wordt, ingeleverd te worden.
De goederen dienen gebruikt te worden zoals de fabrikant dat bedoeld heeft en in zijn product gebruikershandleiding heeft omschreven.

Service
Voor garantiegevallen geldt een gratis haal- en brengservice in Nederland en België. Indien blijkt dat een geval niet onder de garantie valt, brengen wij €50,- transporten bij u in rekening, plus de eventuele reparatie die vooraf met u wordt besproken. Dit geldt voor iedere iCamp, ongeacht waar u in Nederland of België woont.

Artikel 13: Diversen
Udo Camp BV is gevestigd te Zaltbommel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 18047517. Het BTW-identificatienummer is NL008999235B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Udo Camp BV, Valeton 14E, 5301LW Zaltbommel, Nederland.

Print this page